Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Propozycje Letnich Szkół, jakie przygotowała kadra Industrial Design są z pewnością wyzwaniem, ale i zaproszeniem do niezwykłej przygody. Kursy Transporting Design, to wyprawa w świat transportu przyszłości i zmierzenie się z tematem modelowania.

Summer Schools offers, prepared by Industrial Design faculty are a bit of a challenge but also an invitation to an amazing adventure. Transport Design courses are a journey into the world of transport of the future and facing the subject of modeling. 

{slider=TRANSPORT DESIGN - 2 DNI}

10-11 czerwca Temat: Forma-Dynamika
24-25 czerwca Temat: Statyka w dynamice - dynamika w statyce

TRANSPORT DESIGN – 2 DAYS
10-11 June Subject: Form-Dynamic
24-25 June Subject: Statics in dynamics – dynamics in statics

Jeśli pasjonują Cię najnowsze technologie w transporcie i urbanistyce, zastanawiasz się jak znane dziś rozwiązania można adaptować do zupełnie nowych zadań czy terytoriów (także pozaziemskich), albo zawsze byłeś ciekaw jakie możliwości dają nasze pracownie, to ten kurs jest świetną okazją by znaleźć odpowiedzi na wszystkie te pytania.

If you’re passionate about newest technologies in transport and urban planning, you’re wondering how solutions known today can be adapted for completely new tasks and territories (also extraterrestrial) or you’ve always been curious what possibilities our workshops can offer, this course is a great way to find answers to all these questions.

warsztaty 1

DZIEŃ 1

• Wprowadzenie / Materiały modelarskie rysunkowe
• Prezentacja warsztatu i możliwości wykonawczych przy użyciu dostępnych narzędzi i maszyn
• Szybkie wprowadzenie i zapoznanie się z technikami renderingu ręcznego, (markery) rysunku wspomaganego komputerowo ( tablet graficzny + Photoshop)
• TEMAT PROJEKTU
• RESEARCH – KONCEPCJA – SZKICE
• Modele szkicowe fizyczne: Styrodur, plastelina, tektura itp.
• Start z finalnym modelem przestrzennym przy użyciu plotera termicznego, Plotera frezującego, lasera, Dwire’a, obróbka maszynowa/manualna, modelowanie ręczne, wykończenie powierzchni modelu

DZIEŃ 2

• Szkice rysunkowe na podstawie indywidualnego modelu fizycznego uzupełnione o detal
• Wprowadzenie detalu do modelu w zależności od sprawności manualnej kandydata
• FINALIZACJA MODELU – malowanie, detal wyklejony tape’em
• FINALNY SZKIC OBIEKTU – szkic odręczny lub skan - wydruk
• DOKUMENTACJA FOTO EFEKTÓW PRACY

DAY 1
Introduction / modeling sketching materials
Workshop presentation and introduction to rendering by hand (markers) and computer assisted drawing (graphic tablet + Photoshop)
SUBJECT OF THE PROJECT
RESEARCH - CONCEPT - SKETCHES
Physical draft models: polystyrene, plasticine, cardboard etc.
Start of making final 3D models using thermal plotter, milling plotter, laser, Dwire, machine/manual tooling, manual modeling, finishing surface of the model

DAY 2
Drawing sketches based on individual physical model, supplemented by detail
Introducing detail into model dependent on manual abilities of the candidate
FINALIZATION OF THE MODEL - painting, detail pasted with tape
FINAL SKETCH OF THE OBJECT - sketch by hand or scan - print
PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION OF THE EFFECTS OF WORK

Szkolenie poprowadzą Szymon Filoda (rozwiązania techniczne/nadzór wykonawczy modelu/materiałoznawstwo/BHP) i Maciej Maćkiewicz (rhino/sketching/prototypowanie).

Training will be run by Szymon Filoda (technical solutions/model making supervision/materials science/ OHS) and Maciej Maćkiewicz (rhino/sketching/prototyping).

Uczestnicy otrzymają na własność: zestaw profesjonalnych markerów, profesjonalny szkicownik do markerów, przybory piśmiennicze, finalny model.

poziom zaawansowania: początkujący

cena: 950 zł

dla osób uczących się 850 zł

Limit miejsc: 14. Zapisy zakończone.

Participants will receive a set of professional markers, professional marker sketchbook, stationery, final model.
Level of advancement: beginner
Price: 950 zł
For students 850 zł
Place limit: 14. 

{/slider}

{slider=TRANSPORT DESIGN - 5 DNI}

5-9 lipca Temat: Nowe horyzonty - nieznane typy nawierzchni, po których możemy się przemieszczać
21-25 sierpnia Temat: Transport publiczny przyszłości
18-22 września Temat: Nowy transport

TRANSPORT DESIGN – 5 DAYS
5-9 July Subject: New horizons – unknown types of surfaces which we can travel on
21-25 August Subject: Public transport of the future
18-22 September Subject: New transport

Pomysł na warsztaty zrodził się z potrzeby przekazywania wiedzy i budowania zespołów projektowych związanych z transportem. Rozwój tej gałęzi przemysłu jest bezpośrednią odpowiedzią na wzrost gospodarczy, rozumiany przez koncepcje urbanistyczne jak i środki transportu, ale również przez sport motorowy. Poznań jest jedynym miastem w Polsce w którym zlokalizowany jest profesjonalny tor asfaltowy, silne targi motoryzacyjne oraz wielu producentów skupionych w okół przemysłu i transportu.

The idea for these workshops was born as a result of the need to transfer knowledge and build design teams connected to transport. Expansion of this branch of industry is a direct response to economic growth, understood as urban planning concepts and means of transportation, as well as motor sports. Poznań is the only city in Poland with professional asphalt track, strong motor fairs and many producters gathered around industry and transport.

warsztaty 2

DZIEŃ 1
• TEMAT PROJEKTU
• Wprowadzenie / Materiały modelarskie rysunkowe
• Prezentacja warsztatu i możliwości wykonawczych przy użyciu dostępnych narzędzi i maszyn/szkolenie
• Omówienie materiałów do zastosowania w modelu fizycznym – sample
• Szybkie wprowadzenie i zapoznanie się z technikami renderingu ręcznego, (profesjonalne markery) rysunku wspomaganego komputerowo ( tablet graficzny + Photoshop)
• ANALIZA TEMATU
• RESEARCH (moodboard) – KONCEPCJA – SZKICE (dostęp do komputera, drukarka a4
• Prezentacja pomysłów prowadzącym

DZIEŃ 2
• Sprecyzowanie założeń koncepcji (SZKICE)
• Wybór docelowej formy projektowanej na podstawie szkiców
• Dobór materiałów dla modelu fizycznego
• Przygotowanie materiałów / Profile / Rzuty obiektu / Proporcje i Skala modelu /
• Praca z Kalką i Tape’em
• Przygotowanie stanowiska modelarskiego dla każdego uczestnika

DZIEŃ 3
• SZKICE
• Rozpoczęcie pracy nad fizycznym modelem na bazie szkiców koncepcyjnych
• Styrodur / sklejka / tape / materiały adekwatne do założeń

DZIEŃ 4
• Praca nad modelem fizycznym + plus szkice detalu
• Finalne rysunki odręczne -> Prezentacja modelu projektowanego
• Finalizacja modelu fizycznego – wykończenia / malowanie / montowanie itp.

DZIEŃ 5
• Finalizacja modelu
• Board z rysunkami freehand ( Skan – wydruk – plansza (moodboard)

DAY 1
SUBJECT OF THE PROJECT
Introduction / modeling sketching materials
Presentation of the workshop and executive capacity using tools and machines present/training
Introduction to materials to be used in physical model – samples
Quick introduction to renedering by hand techniques (professional markers), computer assisted drawing (graphic tablet + Photoshop)
SUBJECT ANALYSIS
RESEARCH (moodboard) - CONCEPT – SKETCHES (access to computer, a4 printer)
Presentation in front of the leaders

DAY 2
Clarification of the concept assumptions (SKETCHES)
Choice of target form of design based on sketches
Selection of the materials for physical model
Preparation of materials / Profile / Object Projection / Proportions and Scale of the model /
Work with Calque and Tape
Preparation of the modeling station for each participant

DAY 3
SKETCHES
Beginning of working on physical model based on coneceptual sketches
Polystyrene / plywood / tape / materials corersponding to assumptions

DAY 4
Working on physical model + detail sketches
Final drawings by hand -> Presentation of the design model
Finalisation of the physical model – finishing / painting /montage etc.

DAY 5
Finalisation of the model
Board with freehand drawings (Scan – print out – board (moodboard)
Physical draft models: polystyrene, plasticine, cardboard etc.

Szkolenie poprowadzą Szymon Filoda (rozwiązania techniczne/nadzór wykonawczy modelu/materiałoznawstwo/BHP) i Maciej Maćkiewicz (rhino/sketching/prototypowanie).

Training will be run by Szymon Filoda (technical solutions/model making supervision/materials science/ OHS) and Maciej Maćkiewicz (rhino/sketching/prototyping).

Uczestnicy otrzymają na własność: zestaw profesjonalnych markerów, profesjonalny szkicownik do markerów, przybory piśmiennicze, finalny model.

poziom zaawansowania: początkujący

cena: 2000 zł

dla osób uczących się 1800 zł

Limit miejsc: 10. Zapisy zakończone.

Participants will receive a set of professional markers, professional marker sketchbook, stationery, final model.
Level of advancement: beginner
Price: 2000 zł
For students 1800 zł
Place limit: 10

{/slider}

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podany adres mailowy prześlemy potwierdzenie uczestnictwa. Po jego otrzymaniu prosimy o wpłatę zaliczki, w wysokości 50% ceny warsztatów na poniższy numer konta i przesłanie zwrotnie potwierdzenia wpłaty:

Please fill registration form below. We will send a confirmation of participation to the provided email address. After you receive it please transfer full amount advance (50% of the full price of the workshops) to the account number below and send back a payment confirmation.


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy wybranego warsztatu.

In the title please state name and last name of the participant, and name of chosen workshops.

Regulamin Letnich Szkół School of Form

Kontakt w sprawie warsztatów specjalizacji Industrial Design:

If you have questions about workshops please contact:

Szymon Filoda Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

warsztaty 4Aktualności

Studiuj na School of Form. Dowiedz się, jak obniżyć czesne nawet o 50% lub 100%.

Dowiedz się więcej