Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Już po egzaminie? Na koniec trochę formalności. Sprawdź, jakie dokumenty musisz nam dostarczyć, by zostać studentem School of Form.

Skompletuj dokumenty

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wzornictwo 
  • świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • ankietę osobową

Dodatkowo cudzoziemcy proszeni są o dostarczenie:

  • tłumaczenia świadectwa maturalnego, jeśli dyplom jest w innym języku niż język polski, angielski, rosyjski lub ukraiński
  • polisy ubezpieczeniowej
  • certyfikatu języka polskiego na poziomie B2. Jeśli nie masz odpowiedniego dokumentu na egzaminie będzie obecny lektor, który określi poziom znajomości języka
  • umowę o warunkach odpłatności wraz z tabelą czesnego (w dwóch egzemplarzach, podpisana na każdej stronie)

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2023/2024 »

Umowa o warunkach odpłatności za studia w roku akademickim 2023/2024 »

UWAGA! Cudzoziemcy przyjęci na studia warunkowo muszą dostarczyć oryginały dokumentów na początku roku akademickiego!

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji

Po zdaniu egzaminu i zawarciu umowy o warunkach odpłatności za studia prześlij oryginały dokumentów na adres uczelni z dopiskiem „Biuro Rekrutacji na studia wyższe”. Możesz także umówić się na spotkanie za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego i osobiście dostarczyć oryginały dokumentów do Biura Rekrutacji. Przed dostarczeniem dokumentów upewnij się, że zawarłeś(-łaś) umowę elektroniczną w systemie rekrutacyjnym.

Odbierz informację o przyjęciu na studia

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.